Neem contact op!Schrijf je in!

Kreft Opleidingen

Algemene Voorwaarden

Artikel

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van deelnemer.
 2. Inschrijvingen
  1. De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te zenden.
  2. Alle cursussen of opleidingen gaan door onder voorbehoud van voldoende deelname. KreftAdvies Opleidingen behoudt zich het recht voor de locatie en data te wijzigen. De deelnemer heeft het recht om zonder kosten te annuleren, indien een andere cursusplaats of tijd niet bevalt.
 3. Annulering en wijziging
  1. Annulering van een opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
  2. In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer gerechtigd om in overleg een vervanger te sturen.
  3. Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang kosteloos mogelijk. Daarna wordt bij annulering 50% van het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  4. Na aanvang van de cursus is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.
  5. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn altijd de volledige cursuskosten verschuldigd.
  6. KreftAdvies Opleidingen behoudt zicht het recht voor om de cursus of opleiding aan te passen als dat nodig wordt geacht.
 4. Betaling
  1. Alle facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum zijn voldaan en in ieder geval voor het begin van de opleiding.
  2. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk.
  3. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele
   vordering opeisbaar.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  5. Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is KreftAdvies Opleidingen gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van KreftAdvies Opleidingen om schadevergoeding te vorderen.
  6. Zowel KreftAdvies Opleidingen als deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel Рin het geval deelnemer een natuurlijk persoon is Рonder curatele is gesteld of overlijdt.
  7. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 100,- komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus: de kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende tarieven.
 5. Intellectuele eigendom
  1. KreftAdvies Opleidingen behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door KreftAdvies Opleidingen verstrekte leermiddelen. De deelnemer of deelnemer is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan KreftAdvies Opleidingen toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  2. Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan KreftAdvies Opleidingen te retourneren, bij overtreding als bedoeld in 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van €450,- per dag.
 6. Uitvoering van de opdracht
  1. Indien KreftAdvies Opleidingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft KreftAdvies Opleidingen het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
  2. KreftAdvies Opleidingen heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
  3. KreftAdvies Opleidingen streeft ernaar om geplande lessen te laten doorgaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is KreftAdvies Opleidingen hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk en heeft deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. KreftAdvies Opleidingen zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.
 7. Aansprakelijkheid
  1. KreftAdvies Opleidingen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van KreftAdvies Opleidingen, voorzover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
  2. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van KreftAdvies Opleidingen uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen KreftAdvies Opleidingen aan deelnemer terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voorzover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.